Regulamin  // Konstytucja Orientera

I. Postanowienia Ogólne

1.1 Rajd na Orientację ORIENTER (zwany dalej rajdem) jest rajdem turystyczno-rekreacyjnym.

1.2 Celami rajdu są: szkolenie i nauka oraz zdobycie wiedzy wraz z praktycznym potwierdzeniem własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, sprawdzenie hartu ducha, popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu, integracja i wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

II. Rajd

2.1 Podstawową zasadą podczas rajdu jest zdobycie jak największej liczby Punktów Kontrolnych (zwanych dalej PK) w limicie czasowym zależnym od wybranej trasy (drużyny mieszane, damsko-męskie premiowane są dodatkową godziną). Zdobywanie PK premiowane jest punktami wagowymi (trudniejsze do odnalezienia punkty kontrolne mają większą wartość niż punkty łatwiejsze). Wszystkie trasy (oprócz trasy GPS) klasyfikowane są według sumy punktów wagowych, uzyskanych za zdobyte PK. Kolejność potwierdzania PK jest dowolna.

2.2 Liczebność drużyny i limity czasowe uzależnione są od rodzaju trasy:

Trasy nocne:

 • Trasa Garmin 40km - Sportowa Nawigacja Satelitarna
  Limit czasowy: 11 godzin (drużyny mieszane 12 godzin)
  Drużyna: 4-6 osób.
 • Trasa GPS 40km
  Limit czasowy: 11 godzin (drużyny mieszane 12 godzin)
  Drużyna: 4-6 osób.
 • Trasa Klasyczna 40km
  Limit czasowy: 11 godzin (drużyny mieszane 12 godzin)
  Drużyna: 4-6 osób.
 • Trasa Klasyczna 20km
  Limit czasowy: 5 godzin (drużyny mieszane 6 godzin)
  Drużyna: 4-6 osób.
 • Trasa Rowerowa 40km
  Limit czasowy: 5 godzin (drużyny mieszane 6 godzin)
  Drużyna: 2-4 osób.

Trasy dzienne:

 • Trasa Klasyczna 20km
  Limit czasowy: 5 godzin (drużyny mieszane 6 godzin)
  Drużyna: 4-6 osób.
 • Trasa Rodzinna 10km
  Limit czasowy: 6 godzin
  Drużyna: 3-6 osób.
 • Trasa Rowerowa 40km
  Limit czasowy: 5 godzin (drużyny mieszane 6 godzin)
  Drużyna: 2-4 osób.

2.3 Podstawowe zasady klasyfikacji:

 • Na wszystkich trasach (pieszych i rowerowych) obowiązuje dowolna kolejność potwierdzania punktów kontrolnych (scorelauf).
 • Wszystkie trasy (oprócz trasy GPS) klasyfikowane są według sumy punktów wagowych, uzyskanych za zdobyte PK (trudniejsze do odnalezienia PK mają większą wartość niż punkty łatwiejsze). W drugiej kolejności brana jest pod uwagę liczba zdobytych PK.
 • Trasa GPS klasyfikowana jest w pierwszej kolejności według liczby zdobytych PK, w drugiej kolejności brana jest pod uwagę pokonana odległość.
 • Na wszystkich trasach (pieszych i rowerowych) uczestnicy mogą natrafić na punkty mylne i punkty stowarzyszone. Potwierdzenie punktu mylnego skutkuje uzyskaniem punktów (wagowych) karnych, zaś potwierdzenie punktu stowarzyszonego skutkuje uzyskaniem mniejszej liczby punktów wagowych niż za potwierdzenie właściwego punktu kontrolnego. Punkty stowarzyszone są to punkty kontrolne dodatkowe, mogą się znajdować w miejscu oddalonym do 5 mm w skali mapy, od poprawnego położenia PK.
  Punkty mylne mogą się znajdować w dowolnym miejscu na trasie rajdu (oddalone powyżej 5mm w skali mapy od właściwych PK).
 • Uczestnicy mogą potwierdzić dowolną liczbę punktów kontrolnych.
 • Na wszystkich trasach obowiązuje 1-godzinny czasowy bufor spóźnienia powrotu do bazy rajdu. Oznacza to, że po przekroczeniu regulaminowego limitu czasowego (dla danej trasy), uczestnicy mają jeszcze 1 godzinę na powrót do bazy rajdu, jednakże za każdą minutę spóźnienia otrzymują punkty karne (wagowe).
 • Za pozostawionych na trasie członków drużyny naliczane są punkty karne (wagowe).
 • Uczestnicy którzy zdobędą wszystkie punkty kontrolne w regulaminowym limicie czasowym otrzymują Certyfikat Orientera zaś pozostali, którzy zdobędą przynajmniej jeden punkt kontrolny pamiątkowe dyplomy.
 • Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest odnalezienie przynajmniej jednego PK i dotarcie do mety (bazy rajdu) przed upływem limitu czasowego (uwzględniając 1-godzinny bufor spóźnienia).
 • Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie: na mecie (w przypadku ukończenia rajdu) lub telefoniczne dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na dokumentach rajdu (w przypadku zejścia z trasy bez przybycia do bazy rajdu). Obowiązkowe odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

2.4 Ogólne zasady klasyfikacji:

 • Podczas rajdu korzystanie z urządzeń nawigacji GPS jest całkowicie niedozwolone. Uczestnik, który używa urządzeń nawigacji GPS zostanie zdyskwalifikowany. Dopuszczalne jest jedynie używanie trackerów GPS (bez ekranu) w celu zapisu trasy.
 • Drużyny w niezmienionym składzie zmierzają do mety non stop. Pozostawienie członka drużyny na trasie rajdu skutkuje karnymi punktami lub/i karnym czasem.
 • Wszelkie przerwy podczas rajdu są wliczane w czas przejścia trasy, można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.
 • Uczestnicy w czasie trwania rajdu mają prawo iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było "czyste" nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
 • Organizatorzy na starcie dostarczają kserokopię mapy geodezyjnej (skala 1:50000) z zaznaczonymi PK. Mapy dla trasy Garmin nie mają zaznaczonych punktów kontrolnych. Używanie map w skali większej niż te dostarczone przez Organizatorów jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany. Wydawanie map na starcie następuje na kilkanaście minut przed godziną startu.
III. Nakazy i Zakazy

3.1 Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

3.2 W bazie rajdu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

3.3 Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie, Organizator nie odpowiada.

3.4 Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po torach oraz nasypach kolejowych.

3.5 Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz p-poż.

3.6 Uczestnicy mogą się poruszać na drogach niepublicznych ogólnodostępnych, na ścieżkach do tego celu wyznaczonych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3.7 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb, ważnego dowodu tożsamości.

3.8 Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują w nim na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w bazie rajdu przed startem. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom. Każdy z Uczestników musi być ubezpieczony we własnym zakresie.

3.9 Zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników jest brane jako wartość priorytetowa. Wytyczane drogi są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa.

3.10 W razie problemów zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających udział w rajdzie, uczestnik ma obowiązek zgłosić to Organizatorom. W uzasadnionych wprzypadkach Organizator lub obsługa medyczna ma prawo zabronić startu.

3.11 Organizatorzy mają prawo wycofać Uczestnika rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

3.12 Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.

3.13 Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat, mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten należy obowiązkowo odnotować w zgłoszeniu.

3.14 Na Trasie Rodzinnej mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-13 lat, tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Fakt ten należy obowiązkowo odnotować w zgłoszeniu.

3.15 Na Trasie Rowerowej uczestnicy mają obowiązek posiadania kasków ochronnych, elementów odblaskowych oraz wyposażenia roweru, zgodnego z obowiązującymi przepisami drogowymi.

3.16 Na trasach pieszych uczestnicy mają obowiązek posiadania elementów odblaskowych, poprawiających widoczność (uczestników).

3.17 W trakcie zapisów nie można wprowadzać danych osób fikcyjnych lub osób trzecich, organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiego zgłoszenia. Nazwy drużyn nie mogą być wulgarne, nie powinny też naruszać dobrego smaku.

IV. Uzupełnienia

4.1 Za godzinę startu drużyny przyjmowana jest godzina z listy startowej. Godziny startu udostępniane są na liście startowej, najpóźniej na dzień przed startem. W przypadku nie stawienia się na starcie, drużyny w określonym czasie lub po czasie, godzina z listy jest przyjmowana jako startowa.

4.2 Organizator dołoży wszelkich starań, aby działanie urządzeń rejestrujących trasę GPS było poprawne poprzez wcześniejsze ich sprawdzenie, przetestowanie i przygotowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie przygotowanych trackerów GPS spowodowane: popsuciem urządzenia, niepoprawnym zapisem trasy i w innych przypadkach niezależnych i nie wynikających z zaniedbania Organizatora. W tych wszystkich przypadkach, które uniemożliwiają klasyfikację Trasy GPS, drużyna automatycznie klasyfikowana jest na Trasie Klasycznej40km.

4.3 Organizatorzy nie zapewniają transportu dla Uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania danej trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć Uczestników do bazy rajdu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

4.4 Istnieje możliwość zwrotu wpisowego na rzecz rajdu (pomniejszone o opłatę manipulacyjną). Należy to zgłosić 10 dni przed rozpoczęciem rajdu. Po tym terminie środki nie podlegają zwrotowi.

4.5 Istnieje możliwość odbioru koszulek rajdowych nieodebranych na rajdzie, do 21 dni po zakończeniu rajdu po wcześnejszym uzgodnieniu miejsca odbioru mailem lub telefonicznie. Po tym terminie koszulki są przekazywane na cele charytatywne lub statutowe.

4.6 Istnieje możliwość odbioru dyplomów i certyfikatów Orientera do 14 dni po ogłoszeniu wyników końcowych. Miejsce odbioru publikowane jest po zakończeniu rajdu na stronie www. Dyplomy są przetrzymywane w archiwum przez rok i możliwy jest ich odbiór przy kolejnej edycji rajdu.

V. Postanowienia końcowe

5.1 W wypadku gdy rajd nie dojdzie do skutku, z winy Organizatora lub czynników wyższych, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaty wpisowe. Straty powstałe u Uczestników w wyniku zaistniałej sytuacji nie są pokrywane.

5.2 Wszyscy Uczestnicy startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów i patronów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby innych imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883 z późn. zm.). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późn. zm.).

5.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na dzień przed startem rajdu.

5.4 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.